lördag 1 april 2017

Tänks det på medborgaren?

Runt om i Europa samt i USA har populister firat stora triumfer. Från att ha varit några som klagat på allt och alla har det vuxit fram en populiströrelse som tagit sig in i det ena parlamentet efter det andra. Triumfen så här långt är presidentskapet i USA, sitter med i regeringarna i Norge och Finland samt stödjer en sittande regering som i Danmark. I Sverige försöker moderaterna att närma sig Sverigedemokraterna. Det verkar som att etablerade partierna försöker att omfamna populismen istället för att ställa sig frågan varför den finns. En orsak kan vi se ske i Sverige inför öppen ridå.

Det finns många som ger sig in och förklarar varför populismen växer, speciellt de högerextrema med främlingsfientlighet, tillbaka till det gamla och isolering som politisk grund. En viktig sak skulle jag vilja lyfta fram är det som sker inför öppen ridå uppe i Stockholm, riksdagen. Där kan vi nu se hur en del partier är mer intresserade av spelet, vem ska samarbete med vem, vem ska avsätta vem, vem som ogillar vem, vilka partier som avskyr varandra, det hotas med att regeringens budget inte ska gå igenom med mera. Ivrigt redovisat av media.

Om dessa partier tror att det här är populärt utanför den snäva kretsen i riksdagen och på partikanslierna samt bland den hårda medlemskärnan så tror de helt fel. Svenska folket är innerligt trött på att det käbblas, munhuggs och man låser in sig i omöjliga positioner där det egna jaget och partiet sätts framför det som är bäst för Sverige och landets invånare. Människor känner sig bortglömda.

När det är spelet och den egna prestigen som är i centrum istället för att ha konstruktiva samtal för att finna hållbara lösningar på landets problem och utmaningar samt möjligheter tas tillvara blir vi alla förlorare. Sverige tappar fart och vi invånare får det inte bättre. Det som nu sker i Stockholm är ett tydligt bevis på varför väljare i Europa söker sig bort i från de etablerade partierna och till populistpartier. De senare anses inte hålla på och käbbla och kivas hela tiden utan pratar om människors riktiga problem. De anses vara mer trovärdiga och ta människor på allvar.

Ett gott råd är att faktiskt titta på hur det styrs ute i landets kommuner. Runt om i Sverige samarbetar partier inte bara över blockgränserna utan partier från olika "block" sitter och styr kommunerna gemensamt. Här sätts den egna kommunens invånare och kommun i centrum. Här sker de konstruktiva samtalen för att lösa problem, ta sig an utmaningarna och utnyttja möjligheterna till max. Kommuninvånaren sätts i centrum. Trovärdigheten för de lokala partierna blir därmed större. Väljarna belönar den formen av politiskt arbete.

Ett annat gott råd är därmed att göra sig av med alla kommunikatörer och politiska broilers inom partierna som är fast förankrade i spelteorier och bärare av "West Wing - House of cards"-syndrom. Där är det spelet som är det viktigaste och hur makten behålls än att sätta samtalet och de gemensamma lösningarna i centrum. Å andra sidan tror jag att det är svårt för en del att ändra sig. Tyvärr. Fast förankrade i nyliberalismens "jagcentrering" sätts den egna prestigen och gruppsamhörigheten högre än välviljan att göra det som är bäst för landet och landets befolkning.

Det är dags för förändring!

torsdag 30 mars 2017

Hopp

Världen är allt mer orolig där nationalism och populism vinner allt mer mark, de sociala och ekonomiska klyftorna ökar, hat mot och mellan människor ökar, 1990- och 2000-talets marknadsliberala lösningarna har fallit samman och vi står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Runt Europas gränser kan vi se det blir allt mer oroligt. Människor är oroliga. Välfärden har försämrats och skolan står inför stora utmaningar. I detta läge är det viktigt att prata om möjligheter och hopp.

Vi socialdemokraterna jobbar utifrån att skapa ett hållbart samhälle där människor har möjlighet att växa och den svenska drömmen kan förverkligas. Denna dröm handlar om att kommande generationer ska få det allt bättre. Många upplever i dag att denna dröm inte längre är nåbar och att samhället har svikit dem. Skolresultaten som allt mer bygger på din bakgrund innebär att våra unga för försämrade möjligheter att klara sig ute i arbetslivet. En försämrad välfärd ger ett sämre skydd och trygghet. Här behövs lösningar.

Socialdemokraternas politik utgår ifrån att satsa på kunskap, hållbar tillväxt och sociala investeringar.

1: Kunskap: På arbetsmarknaden ställs allt högre kunskapskrav. Det handlar om att här i Sverige måste man ha minst godkänd examen från gymnasiet för att kunna vara anställningsbar. Den ökande globaliseringen gör också att arbetskraften måste vara kunnig, kunna kompetensutveckla sig men också studera in nya yrken för att kunna byta branschinriktning. Digitaliseringen gör också att kunskapskraven ökar. Utbildning är nyckeln för att människor ska kunna bygga och skapa sin egen framtid så att den blir så bra som möjligt.

För att möta detta måste det till stora investeringar i förskola, grundskola och gymnasium. Samma sak i komvux, yrkesvux, yrkeshögskolor, högskola och universitet. Det görs nu men mer kommer att behövas. Vidare behöver möjligheter utvecklas än mer för arbetskraften att kompetensutveckla sig och också äga den. Att vara anställningsbar är inte bara utlämnat till den enskilde utan här behöver också samhället och arbetsgivare engageras än mer. Kunskapsinnehållet ökar allt mer och därmed kraven.

2: Hållbar tillväxt: I dag sker inte tillväxt utifrån vår planets förutsättningar och möjligheter. Tillväxten bygger på att vi slösar med mineraler, energi, vatten, jord, trä med mera. Värdeburen tillväxt handlar om att vi utgår ifrån hållbarhetstänkande. Tillväxten ska utgå ifrån ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och därmed också demokratisk hållbarhet. Tillväxten måste utgå ifrån detta för att vi ska kunna lämna över en värld som är bättre till våra barn och barnbarn.

Därmed måste vi lägga om vår produktion på olika sätt. Den får inte slita ut människor och slösa med oss. Den måste bli miljövänlig. Energiframställningen måste bort ifrån fossila bränslen, energiresurser som är skadligt för naturen och djurliv såsom uran och slöseri med energi till att bygga på förnyelsebara energikällor. Metaller som grund i produkter måste än mer  komma från återvinning samt sluta att slösas på. Tillväxten ska gå hand i hand med det jorden klarar av att hantera. Här finns också med att ha så låg arbetslöshet som möjligt. Målen med EU:s lägsta arbetslöshet 2020, som dagens regering arbetar utifrån, är ett exempel på värdeburen tillväxt. För i den ligger också att arbetslösheten ska sjunka, människor ska ha ett arbete och lön som det går att leva på med en god arbetsmiljö som gör att löntagare kan utvecklas.

3: Sociala investeringar: När välfärden har urholkats, infrastruktur och drift av denna försämrats, byggandet sjunkit som gör att människor inte får bostad. människor far illa och/eller ser att framtiden är sämre än gårdagen med mera måste det till sociala investeringar.

Här handlar det om att investera i bättre skolor, bättre förskola, bättre vård och omsorg, bättre sjukvård, bättre infrastruktur, bättre skyddsnät, tillgång till fritidsgårdar, bra fritid med mera. Kort och gott att investera rejält i välfärden. Det handlar också om ordning och reda på arbetsmarknaden, trygga anställningar, bra lön som det går att leva på, en bra arbetsmiljö. De sociala investeringarna är en klar signal om att det åter investeras i samhället och i oss alla. Det ger hopp samtidigt som det visar att tryggheten kommer tillbaka

När alliansen är fullt upptagen med spelet fokuserar vi socialdemokrater på att göra det bättre för människor.